Profesorii și învățătorii, obligați să refuze cadourile primite de la părinții elevilor!

Ministerul Educației a lansat, luni, dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, care impune cadrelor didactice să respecte valori și principii precum ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor și să elimine orice activități care generează corupție, printre care: fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferențial; traficul de influență și favoritismul; oferirea de meditații contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere.

Dezbaterea publică pornește de la propunerea Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE).

Proiectul prevede că personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii: imparțialitate și obiectivitate; independență și libertate profesională; responsabilitate morală, socială și profesională; integritate morală și profesională; confidențialitate și respectul pentru sfera privată; primatul interesului public; respectarea și promovarea interesului superior al educabilului (elevului, n.r.); respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului; respectarea autonomiei personale; onestitate și corectitudine intelectuală; atitudine decentă și echilibrată; toleranță și încurajarea diversității; autoexigență în exercitarea profesiei; interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își desfășoară activitatea; implicare în democratizarea societății.

În relațiile cu elevii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită pentru ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a acestora, prin: supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia; monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra elevilor; asigurarea protecției fiecărui elev, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora; combaterea oricăror forme de abuz; interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii, se mai arată în proiect.

Cadrele didactice sunt obligate să elimine orice activitate care generează corupție, precum fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea; traficul de influență și favoritismul; oferirea de meditații contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere, potrivit proiectului.

De asemenea, profesorii sunt obligați să asigure egalitatea de șanse și să promoveze principiile educației incluzive, precum și să susțină demnitatea și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev.

În relația cu părinții/tutorii legali, personalul didactic trebuie să respecte, potrivit Codului, următoarele norme de conduită: stabilirea unei relații de încredere mutuală și a unei comunicări deschise; confidențialitatea informațiilor și datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie; nu acceptă sau impune, în relația cu părinții/tutorii sau susținătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite; poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor non-gratuite.

Codul mai prevede că în relațiile profesionale colegiale, personalul didactic va respecta și aplica următoarele norme de conduită: asigurarea respectului reciproc, orice acțiune trebuie întreprinsă cu onestitate intelectuală și morală; exercitarea solidarității între colegi, în situații în care interesul comun al educației trebuie apărat; susținerea cooperării și sprijinului reciproc în activitățile de predare-învățare și în apărarea intereselor profesionale; toleranța diferențelor și evitarea denigrării; respectul sferei private; încurajarea competiției loiale; semnalizarea fraudei intelectuale și a plagiatului; evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalți colegi.

Totodată, personalului didactic îi este interzis, în exercitarea activităților școlare și extrașcolare, să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte; să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ; să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool; să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice și alcool de către elevi; să organizeze pariuri și jocuri de noroc, se mai arată în proiect.

Codul prevede că orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia județeană/a municipiului București de etică.
Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică, potrivit proiectului. Sesizările pot fi individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial, precizează Ministerul Educației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*